Алба Цех


Дулааны шугам сүлжээний хэсэг

Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүгнэлт

“Даланзадгадын ДЦСтанц ТӨХК”-н харьяалалд буй 7 дулаан түгээх төвийн нийт айл өрхийн - 850 , ААНБ - 215 газрыг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах зорилгоор Дулааны Эрчим Хүчийг үйлдвэрлэж байна.

Хэрэглэгчид сэтгэл ханамжийн судалгаа дүгнэлт хийхэд харьцангуй 2013-2014 оны халаалтын улиралд түрүү түрүү жилүүдийг бодвол ДЭХ температур, градус сайн халаалт сайн байна гэж үзэж байгаа энэ судалгаа нь 85% - тай.

Халаалт муу байгаа гомдолтой хэрэглэгч 15% - тай байна.

Иймд дараагийн халаалтын улиралд халаалт муу байгаа гомдол саналыг хүлээж авахгүй энэ зун сайн засвар үйлчилгээ явуулж ДЭХ-Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн баталгааг 100% болгох гүйцэтгэх захиралын үүрэг даалгавар авсан байгаа.