Мэдээ мэдээлэл


Дулааны тариф - Айл өрх

2014 оны 11 -р сарын 19-ний Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 198-р тогтоолын дагуу айл өрхийн халаалтыг:

- Орон сууцны халаалт - 400 төг/м2 / НӨАТ-гүй /

- Ахуйн хэрэглээний халуун ус халаасан дулаан / хүний тоогоор /  - 1,478.00 төг / НӨАТ-гүй / -р тооцож байна.

- Ахуйн хэрэглэгчдээс тухайн талбайн м2-аас хамааруулж  суурь хураамж авна. / дэлгэрэнгүй хүснэгтээс харна уу /

 

 

Дэлгэрэнгүй
Хуудас 1. Нийт 1 хуудас.